Asset Publisher Asset Publisher

Przetag na dzierżawę zbiorników wodnych w 2019 r.

Miękinia,03.01.2019 r.

ZR.2217.1.2019

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę zbiorników wodnych - z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej, z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

Pisemna oferta winna zawierać:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy w zakresie przedmiotu dzierżawy, na który składana jest oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2/3 do ogłoszenia o przetargu.

2. W przypadku przedsiębiorców także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru lub ewidencji.

a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji winien być wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy licząc od daty złożenia oferty.

b) dokument winien jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (należyta reprezentacja).

3.W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Oferenta należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

a) oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach lub w formie notarialnej,

b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci poświadczenia). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

4. Datę sporządzenia oferty.

5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z „Regulaminem przetargu” oraz wzorami umów dzierżawy, które stanowią załączniki nr 4/5 do przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

6. Oświadczenie Oferenta, że znane jest mu położenie i stan przedmiotu dzierżawy.

7. Oświadczenie, że w przypadku zawarcia umowy przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki rybackiej z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska.

8. Oświadczenia określone w ust. 4-6 Oferent składa poprzez złożenie podpisu na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki nr 2/3 do ogłoszenia o przetargu.

9. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do formularzy ofertowych potwierdzone własnoręcznym podpisem.

10) Oferowaną cenę karpia w zł, która nie może być mniejsza niż podana – wywoławcza cena karpia w zł. W oparciu o zaproponowaną cenę ryby zostanie wyliczony czynsz roczny poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy przez wydajność ryby w kg i oferowaną cenę za 1 kg większą od ceny wywoławczej, wprowadzoną do stosowania Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 11,00 zł netto za 1 kg (dla WS/N).

11) Oferowaną wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażoną jako współczynnik mnożeniowy w dt pszenicy, który nie może być niższy niż współczynnik wywoławczy. W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy za 1 ha [ dt/1ha] zostanie wyliczony czynsz roczny poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowanego współczynnika mnożeniowego i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 67,01 zł za 1 dt (dla WSR).

2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3. Umowy dzierżawy są zawierane na czas określony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załączniki
numer 2/3, w zapieczętowanej kopercie, na której należy umieścić adres Oferenta /adres do korespondencji/ oraz adnotację: "Przetarg na dzierżawę zbiorników wodnych z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej” w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w terminie do dnia 16.01.2019 r., do godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2019 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).

5. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:

1) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

2) odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,

3) nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

6. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

1) nie wpłynęła żadna oferta,

2) żaden z Oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,

3) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,

7. Przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu.

8. W pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

2) nie zawiera danych, o których mowa w ust.1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

3) zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.

9. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.

10. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do 22.01.2019 r.

11. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Referent Administracyjny – Andżelika Gonera pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 7:00 do 15:00.

12. Regulamin przetargu, formularze ofertowe na dzierżawę zbiorników wodnych oraz wzory umów dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

 

 

                                                                                                     Nadleśniczy

                                                                                       mgr inż. Waldemar Zaremba

 

INFORMACJA

Informujemy, że Nadleśnictwo Miękinia dokonało zmiany wzorów umowy stanowiących załącznik nr 4/5 do ogłoszenia o przetargu, który załącza jako obowiązujący, jednocześnie wskazując, że w przypadku braku zgody na zawarcie umów o zmienionej treści, osobie, która wygrała postępowanie przetagowe służy prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez żadnych konsekwencji prawnych.  


PRZETARG GRUNTY ROLNE 2018

                                Miękinia, 05.11.2018 r.

ZR.2217.30.2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza I nieograniczony, ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w 2018 roku – przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 1. Pisemna oferta winna zawierać:

 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy w zakresie przedmiotu dzierżawy na który składana jest oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 3. W przypadku przedsiębiorców także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru lub ewidencji.

  a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji winien być wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy licząc od daty złożenia oferty.

  b) dokument winien jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (należyta reprezentacja).

 4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Oferenta należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

 5. oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach lub w formie notarialnej,

 6. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci poświadczenia). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

 7. Datę sporządzenia oferty.

 8. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z „Regulaminem przetargu” oraz wzorem umowy dzierżawy, która stanowi załącznik nr 3 do przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 9. Oświadczenie Oferenta, że znane jest mu położenie i stan przedmiotu dzierżawy.

 10. Oświadczenie, że w przypadku zawarcia umowy przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki rolnej zgodnie z przeznaczeniem gruntów.

 11. Oświadczenia określone w ust. 4-6 Oferent składa poprzez złożenie podpisu na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 12. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do formularza ofertowego potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 13. Oferowaną wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażonego w decytonach pszenicy.

 14. Oferowana wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażona jako współczynnik mnożeniowy w dt pszenicy nie może być niższa niż współczynnik wywoławczy. W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy za 1 ha [ dt/1ha] zostanie wyliczony czynsz roczny poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowanego współczynnika mnożeniowego i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 67,01 zł za 1 dt.

   

 15. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 16. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 17. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2, w zapieczętowanej kopercie, na której należy umieścić adres Oferenta /adres do korespondencji/ oraz adnotację: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Miękinia. Nie otwierać do dnia 20 listopada 2018 roku do godziny 9:30 " w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2,
  55-330 Miękinia, w terminie do dnia  20  listopada  2018 r., do godz. 9:00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2018 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).

 18. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:

 19. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

 20. odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,

 21. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

 22. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

 23. nie wpłynęła żadna oferta,

 24. żaden z Oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,

 25. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,

 26. przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu.

 27. W ofertowym, pisemnym, przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:

 28. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

 29. nie zawiera danych, o których mowa w ust.1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

 30. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.

 31. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.

 32. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do
  07 grudnia 2018 r.

 33. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Referent Administracyjny – Andżelika Gonera pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 7:00 do 15:00.

 34. Regulamin przetargu, formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz wzór umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

 

                                                                                                     Nadleśniczy

                                                                                       mgr inż. Waldemar Zaremba


Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych w Nadleśnictwie Miękinia

 

Miękinia,13.09.2016 r.

 

 

ZO.2217.36.2016

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, z przeznaczeniem na cele rolne położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
 1. imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowy) oraz adres email (nieobowiązkowy),
 3. rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchnią gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić - według danych z załącznika nr 1,
 4. oferowana wysokość współczynnika mnożeniowego (q), który nie może być mniejszy niż podany współczynnik mnożeniowy za 1 ha (q/1ha). W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy (q/1ha) zostanie wyliczony czynsz roczny, poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowany współczynnik mnożeniowy i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 63,68 zł za 1 q.
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy.
 1. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Miękinia" w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2,
  55-330 Miękinia, w terminie do dnia 05.10.2016 r., do godz. 9.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2016 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).
 5. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:
 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 2. odstąpienia  od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
 3. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
 1. nie wpłynęła żadna oferta,
 2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,
 3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,
 4. przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 1. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 1. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 2. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do
  30.11.2016 r.
 3. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy Specjalista Służby Leśnej – Katarzyna Łyszkiewicz pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 8:00 do 15:00.
 4. Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.