Asset Publisher Asset Publisher

Trzeci przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego SAME ROLLER 55

Miękinia 2017.11.09

PROTOKÓŁ

z wyboru ofert trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż ciągnika rolniczego SAME ROLLER 55
w Nadleśnictwie Miękinia

 

  1. Termin i miejsce przetargu

Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.11.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w świetlicy na I piętrze.

Termin składania ofert: 09.11.2017 roku, godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  09.11.2017 roku, godz. 10.30

  1.    Komisja Przetargowa

Komisja Przetargowa została powołana Decyzją Nadleśniczego Nr 44/2017 z dnia 08.11.2017 roku w składzie:

  1. Sekretarz Nadleśnictwa Bartłomiej Maryniak                                     - Przewodniczący komisji
  2. Referent administracyjny Jadwiga Korban                                          - Sekretarz komisji
  3. Starsza Księgowa Teresa Puzio                                            - Członek komisji

Komisja stwierdziła prawidłowość ogłoszenia o przetargu.

Ciągnik rolniczy SAME ROLLER 55 (Nr inw. 746-00895)

Rok produkcji – 2006

Cena wywoławcza: 19 680 PLN Brutto (16 000 Netto).

  1.    Informacja o złożonych ofertach

Do dnia terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert.

Numer oferty

Imię i nazwisko lub                                                                               nazwa ( firma ) oferenta

Zaoferowana                                    cena zł brutto

27/39

   Sutor Adrian

Konina 239   34-735 Niedźwiedź

22 100,00

27/40

Gospodarstwo Szkółkarskie Garden  Polowiec Grzegorz

Bratucice 3   32-712 Bratucice

21 094,50

27/41

Gospodarstwo Rolne Niemiec Paweł  
Stary Wołów 22a,   56-100 Wołów

20 295,00

27/42

Skrzypek Kazimierz 
Krzczonów 39B  58-112 Grodziszcze

20 920,00

27/43

DAWMAR Adamiec Dawid 
Dziedzice 36 74-322 Mostkowo

31 379,57

27/44

Misiuna Andrzej
ul. Główna 1, 55-080 Bogdaszowice

25 000,00

 

5.Wybór najkorzystniejszej oferty:

Najwyższa zaoferowana cena wynosi 31 379,57 zł brutto. Cenę zaoferowała firma

DAWMAR Adamiec Dawid, Dziedzice 36, 74-322 Mostkowo. Nabywca wpłacił wadium w terminie, zaliczone na poczet ceny nabycia, w kwocie 3 075,00 złotych.

6.Dodatkowe warunki i terminy: 

Oferent zostanie poinformowany pisemnie o wyborze oferty oraz o konieczności uiszczenia zaoferowanej ceny zakupu na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury (wadium Uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone w poczet ceny zakupu).

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli kupujący uchyli się od zapłaty za przedmiot sprzedaży.

Zaoferowaną kwotę należy wpłacić w terminie do 3 dni od dnia uzyskania informacji o wyborze ofert zakupu na rachunek bankowy Nadleśnictwa

PKO BP SA O/WROCŁAW 14 1020 5242 2302 0021 4726

Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu sprzedaży w terminie do 3 dni od daty zapłaty.

  1.    Wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu

Nie wniesiono wniosków i oświadczeń.

                                                            

                                                                  Niniejszy protokół sporządzono dnia 09.11.2017 roku

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba

 Miękinia 2017.10.27

                         Ogłoszenie o trzecim nieograniczonym przetargu w formie pisemnych ofert

                                na sprzedaż  ciągnika rolniczego SAME ROLLER 55  

 

1.    Nazwa i siedziba Sprzedającego:

       Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2,55-330 Miękinia

2.   Przedmiot sprzedaży:

       Ciągnik rolniczy SAME ROLLER 55

       Rok produkcji 2006

3.   Cena wywoławcza netto:

       16 000   zostanie powiększona o obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT (23%)

       Łącznie cena brutto  19 680 zł.

4.    Miejsce oględzin:

       Ciągnik zrywkowy można oglądać na terenie na terenie Nadleśnictwa Miękinia przy

       ul. Sportowej 2  w Miękini w dni robocze, w terminie do  09.11.2017 r.

       w godz.800 do 1400.
5.    Dodatkowe informacje :

       Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Miękinia (pokój nr 5)

       lub pod numerem telefonu 71-314-00-63(64) w dni robocze od godz.800 do 1400.
6.    Wadium:

       Biorący udział w przetargu są zobowiązani do wpłacenia wadium  w wysokości

       3 075 zł na rachunek bankowy Nadleśnictwa Miękinia

       PKO BP SA O/WROCŁAW 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631 w terminie do dnia

       09.11.2017 do godz. 900.

       Za datę i godzinę wpływu wadium przyjmuje się datę i godzinę wpływu na rachunek

       Nadleśnictwa. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane

       zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

7.    Składanie ofert:

       Oferty zakupu, z dołączonym dowodem wpłaty wadium, należy składać w zaklejonych

       kopertach w siedzibie biura Nadleśnictwa Miękinia, ul. Sportowa 2,55-330 Miękinia,

       (sekretariat) do dnia 09.11.2017 r. do godz. 1000.

        Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta z dopiskiem :

       „Oferta – ciągnik rolniczy SAME ROLLER  55 . Nie otwierać przed dniem 09.11.2017 r.

       do godz.1030.

       Oferta musi zawierać :

       1) oferowaną cenę zakupu brutto,

       2) dowód wniesienia wadium,(kserokopia)

       3) imię, nazwisko, adres kupującego,

       4) nr telefonu komórkowego,

       5) oświadczenie ,że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami i Regulamin przetargu

          i  przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

       Okres związania ofertą wynosi 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

8.    Otwarcie ofert:

       Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu  09.11.2017 r. o godz. 1030   w siedzibie

       Nadleśnictwa Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w świetlicy na I piętrze.

9.    Dodatkowe informacje:

       W przypadku, kiedy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie zakupu,

       sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów, powiadamiając ich o miejscu i

       czasie licytacji.

       Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

10. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbiór ciągnika zrywkowego :

       Kupujący, którego oferta zostanie wybrana przez Sprzedającego, zostanie poinformowany

       o wyborze oraz konieczności uiszczenia zaoferowanej ceny zakupu na podstawie wystawionej

       przez Sprzedającego faktury (wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zostanie

       zaliczone  w poczet ceny zakupu).

       Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli Kupujący uchyli się od zapłaty za przedmiot

       sprzedaży .
       Zaoferowaną kwotę należy wpłacić w terminie do 3 dni od dnia uzyskania informacji o wyborze

       ofert zakupu na rachunek bankowy Nadleśnictwa Miękinia

       PKO BP SA O/WROCŁAW 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631

       Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu sprzedaży w terminie do 3 dni roboczych

       od daty zapłaty, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Nadleśnictwa.

   

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba

Regulamin trzeciego nieograniczonego przetargu w formie pisemnych ofert na sprzedaż

ciągnika rolniczego SAME ROLLER 55

 

1.   Sprzedającym jest Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia .

2.   Przedmiotem przetargu jest ciągnik rolniczy SAME ROLLER 55

3.   Przystępujący do przetargu składają pisemne oferty w nieprzejrzystych, trwale zamkniętych

       kopertach zaadresowanych:

       Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

   „Oferta – ciągnik rolniczy SAME ROLLER 55 .Nie otwierać przed dniem 09.11.2017 r. do godz.1030”.

4.    Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5.    Przetarg ma charakter przetargu nieograniczonego w formie pisemnych ofert.

6.    Przetarg przeprowadza się w miejscu i terminie ustalonym przez Sprzedającego.

7.    Sprzedający zobowiązany jest udostępnić wszelkie możliwe do udostępnienia informacje

       dotyczące przedmiotu sprzedaży.

8.    Członkiem komisji przetargowej nie może być uczestnik przetargu, a także osoba mu bliska

       lub pozostająca z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić

       uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej. Przez osoby

       bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka ,osoby

       przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje z uczestnikiem przetargu

       faktycznie we wspólnym pożyciu.

9.   Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy

       ogłoszeń oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia.

10.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone na stronie internetowej powinno

       zawierać w szczególności:

       1) opis przedmiotu sprzedaży,

       2) cenę wywoławczą,

       3) wysokość wadium oraz termin i formę jego wniesienia,

       4) pouczenie o skutkach uchylenia się od zapłaty za przedmiot sprzedaży.

11.  Oferta powinna zawierać:

       1) oferowaną cenę zakupu brutto,

       2) dowód wniesienia wadium (kserokopia)

       3)  imię, nazwisko, adres kupującego oraz nr telefonu kontaktowego

       4) oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami i Regulaminem przetargu

            i  przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

12.  Kompletną ofertę umieszczoną w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie

       Nadleśnictwa do dnia 09.11.2017 r. do godz. 1000.Oferty złożone po tym terminie nie będą  

       rozpatrywane.

       Publiczne otwarcie ofert nastąpi 09.11.2017 r. o godz. 1030. w świetlicy Nadleśnictwa Miękinia.

13.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej

       jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.

14. Komisja Przetargowa powołana przez Nadleśniczego Decyzją  Nr  43 /2017  

       z dnia  27.10.2017 r. dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

15.  Przetarg składa się z części jawnej, w której Komisja:

       1) ustala ilość złożonych ofert,

       2) sprawdza prawidłowość ich sporządzenia,

       3) odczytuje ceny zawarte w złożonych ofertach.

16. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Przetargową niezgodności w złożonej ofercie

       zgodnie z  wymaganiami określonymi w pkt.11 ppkt.1-4 oferta zostanie odrzucona.

17. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena.

       W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie zakupu Komisja

       wyłoni Nabywcę w wyniku ustnej licytacji z udziałem tych oferentów, powiadamiając ich

       o miejscu i czasie licytacji. Postąpienie podczas ustnej licytacji nie może wynosić mniej niż

       pięć procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Wartość postąpienia

       zostanie podana przez Przewodniczącego komisji przetargowej. Wylicytowana cena zakupu

       stanowi wartość brutto. O wyniku przetargu wszyscy oferenci będą powiadomieni pisemnie.

18. Biorący udział w przetargu są zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości  3075 zł

       na rachunek bankowy Nadleśnictwa Miękinia

       PKO BP SA O/WROCŁAW 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631 w terminie do dnia

       09.11.2017r. do godz.900.

       Za datę i godzinę wpływu wadium przyjmuje się datę i godzinę wpływu na  rachunek  

       Nadleśnictwa.

19.  Wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone w poczet

       ceny zakupu.

20.  Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się

       od zapłaty za przedmiot przetargu.

21.  Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w ciągu

       3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane przez uczestnika przetargu konto.

22. Z przeprowadzenia przetargu zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków
       komisji i Nadleśniczego. 

Nadleśniczy

Waldemar Zaremba