Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w 2020 roku

                                                                                          Miękinia, dnia 09.01.2020

 

Zn. spr.:ZP.2217.1.2020

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza  I nieograniczony, ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w 2020 roku – przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Pisemna oferta winna zawierać:

  1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy w zakresie przedmiotu dzierżawy na który składana jest oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

  2) W przypadku przedsiębiorców także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru lub ewidencji.

  a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji winien być wydany w     ciągu 3 ostatnich miesięcy licząc od daty złożenia oferty.

  b) dokument winien jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (należyta reprezentacja).

  3) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Oferenta należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

 2. oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z

  dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach lub w formie notarialnej,

  b)kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci poświadczenia). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

  4) Datę sporządzenia oferty.

  5) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z „Regulaminem przetargu” oraz wzorem umowy dzierżawy, która stanowi załącznik nr 3 do przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

  6) Oświadczenie Oferenta, że znane jest mu położenie i stan przedmiotu dzierżawy.

  7) Oświadczenie, że w przypadku zawarcia umowy przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki rolnej zgodnie z przeznaczeniem gruntów.

  8) Oświadczenia określone w ust. 5-7 Oferent składa poprzez złożenie podpisu na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

  9) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do formularza ofertowego potwierdzone własnoręcznym podpisem.  

  10) Oświadczenie Oferenta o braku zaległości finansowej stanowiące zał. nr 2 do formularzy ofertowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

  11) Oferowaną wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażonego w decytonach pszenicy.

  12) Oferowana wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażona jako współczynnik mnożeniowy w dt pszenicy nie może być niższa niż współczynnik wywoławczy. W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy za 1 ha [ dt/1ha] zostanie wyliczony czynsz roczny poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowanego współczynnika mnożeniowego i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 81,20 zł za 1 dt.

  13) Numer rachunku bankowego, na który Nadleśnictwo Miękinia zwróci wadium wniesione do przetargu.

  14) Do oferty należy załączyć wadium w formie wskazanej w 5.2.

   

  2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.

   

  3. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, na warunkach określonych w umowie.

   

  4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2, w zapieczętowanej kopercie, na której należy umieścić adres Oferenta /adres do korespondencji/ oraz adnotację: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Miękinia. Nie otwierać do dnia 23 stycznia 2020 roku do godziny 9:30 " w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w terminie do dnia  23 stycznia 2020 r., do godz. 9:00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2020 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).

   

  5. Organizator żąda wniesienia wadium:

1) Oferent zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 100 zł (słownie: sto złotych 00/100), przy czym wadium w formie pieniądza musi być na koncie Nadleśnictwa Miękinia w chwili otwarcia ofert.

2) Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu.

3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 15 1600 1462 1028 2017 4000 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium na „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych”.

4) Organizator zwraca wadium wszystkim Oferentom na podany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (temu Oferentowi zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy). Organizator zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

5) Organizator zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie dzierżawy gruntów rolnych na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie dzierżawy gruntów rolnych stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

c) złożył rezygnację po terminie składania ofert.

6. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:

 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

 2. odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,

 3. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia

  przetargu,

 4. nie zawierają wadium lub kwota wadium w chwili otwarcia ofert nie wpłynęła na konto Nadleśnictwa Miękinia.

7. Ofertowy, pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

 1. nie wpłynęła żadna oferta,

 2. żaden z Oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,

 3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,

   

  8. Przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu.                                                                                                                                                                                                 9. W ofertowym, pisemnym, przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:

 4. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

 5. nie zawiera danych, o których mowa w ust.1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

 6. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza,

 7. nie zawierają wadium lub kwota wadium w chwili otwarcia ofert nie wpłynęła na konto Nadleśnictwa Miękinia.

10. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.

 

11. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do
31 stycznia 2020 r.

 

12.  Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Referent Administracyjny  – Andżelika Gonera pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 7:00 do 15:00.

 

13. Regulamin przetargu, formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz wzór umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

 

 

Z poważaniem

Waldemar Zaremba

Nadleśniczy

/dokument podpisany elektronicznie/

 

 

 

 


Nieograniczony przetarg na dzierżawę zbiorników wodnych - z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej, z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska

 

Miękinia,28.11.2019 r.

 

 

ZP.2217.55.2019

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę zbiorników wodnych - z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej, z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

1. Pisemna oferta winna zawierać:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy w zakresie przedmiotu dzierżawy, na który składana jest oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2/2a do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku przedsiębiorców także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru lub ewidencji.

  a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji winien być wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy licząc od daty złożenia oferty.

  b) dokument winien jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta (należyta reprezentacja).

 3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Oferenta należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

 4. oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach lub w formie notarialnej,

 5. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci poświadczenia). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

 6. Datę sporządzenia oferty.

 7. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z „Regulaminem przetargu” oraz wzorem umowy dzierżawy, która stanowi załącznik nr 3/4 do przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 8. Oświadczenie Oferenta, że znane jest mu położenie i stan przedmiotu dzierżawy.

 9. Oświadczenie, że w przypadku zawarcia umowy przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki rybackiej z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska.

 10. Oświadczenia określone w ust. 5-7 Oferent składa poprzez złożenie podpisu na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2/2a do ogłoszenia o przetargu.

 11. Oświadczenie Oferenta o braku zaległości finansowej stanowiące zał. nr 2 do formularzy ofertowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 12. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do formularzu ofertowego potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 13. Oferowanącenę karpia w zł, która nie może być mniejsza niż podana – wywoławcza cena karpia w zł. W oparciu o zaproponowaną cenę ryby zostanie wyliczony czynsz roczny poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy przez wydajność ryby w kg i oferowaną cenę za 1 kg większą od ceny wywoławczej, wprowadzoną do stosowania Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 14,00 zł netto za 1 kg (dla WS/N).

 14. Oferowaną wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażoną jako współczynnik mnożeniowy w dt pszenicy, który nie może być niższy niż współczynnik wywoławczy. W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy za 1 ha [dt/1ha] zostanie wyliczony czynsz roczny poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowanego współczynnika mnożeniowego i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 81,20 zł za 1 dt(dla WSR).

 15. Numer rachunku bankowego, na który Nadleśnictwo Miękinia zwróci wadium wniesione do przetargu.

 16. Do oferty należy załączyć wadium w formie wskazanej w 5.2.

  2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.

  3. Umowa dzierżawy jest zawierana na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie.

  4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2/2a, w zapieczętowanej kopercie, na której należy umieścić adres Oferenta /adres do korespondencji/ oraz adnotację: "Przetarg na dzierżawę zbiorników wodnych z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej” w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2,

  55-330 Miękinia, w terminie do dnia 13.12.2019 r., do godz. 9:00

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2019 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).

  5. Organizator żąda wniesienia wadium:

  1) Oferent zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), przy czym wadium w formie pieniądza musi być na koncie Nadleśnictwa Miękinia w chwili otwarcia ofert.

  2) Wadium może być wniesione w:

  a) pieniądzu.

  3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 15 1600 1462 1028 2017 4000 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium na „Przetarg na dzierżawę zbiorników wodnych”.

  4) Organizator zwraca wadium wszystkim Oferentom na podany w formularzu ofertowym rachunek bankowy, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (temu Oferentowi zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy). Organizator zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  5) Organizator zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

  a) odmówił podpisania umowy w sprawie dzierżawy zbiorników wodnych na warunkach określonych w ofercie;

  b) zawarcie umowy w sprawie dzierżawy zbiorników wodnych stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  c) złożył rezygnację po terminie składania ofert.

  6. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:

 17. unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie i w zakresie całości lub części (określony obiekt) bez podawania przyczyny.

  7. Ofertowy, pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

 18. nie wpłynęła żadna oferta,

 19. żaden z Oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,

 20. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,

  8. Przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu.

  9. W pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:

 21. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

 22. nie zawiera danych, o których mowa w ust.1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez Oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

 23. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza,

 24. nie zawierają wadium lub kwota wadium w chwili otwarcia ofert nie wpłynęła na konto Nadleśnictwa Miękinia.

10. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia przez zamieszczenie na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia Ogłoszenia o wynikach przetargu.

11. Oferent, który wygra przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do 31.12.2019 r.

12. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Referent Administracyjny – Andżelika Gonera pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 7:00 do 15:00.

13. Regulamin przetargu, formularz ofertowy na dzierżawę zbiorników wodnych oraz wzór umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

 

 

                                                                                                     Nadleśniczy

                                                                                       mgr inż. Waldemar Zaremba


Przetag na dzierżawę zbiorników wodnych w 2019 r.

Miękinia,03.01.2019 r.

ZR.2217.1.2019

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę zbiorników wodnych - z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej, z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

Pisemna oferta winna zawierać:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy w zakresie przedmiotu dzierżawy, na który składana jest oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2/3 do ogłoszenia o przetargu.

2. W przypadku przedsiębiorców także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru lub ewidencji.

a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji winien być wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy licząc od daty złożenia oferty.

b) dokument winien jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (należyta reprezentacja).

3.W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Oferenta należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

a) oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach lub w formie notarialnej,

b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci poświadczenia). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

4. Datę sporządzenia oferty.

5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z „Regulaminem przetargu” oraz wzorami umów dzierżawy, które stanowią załączniki nr 4/5 do przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

6. Oświadczenie Oferenta, że znane jest mu położenie i stan przedmiotu dzierżawy.

7. Oświadczenie, że w przypadku zawarcia umowy przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki rybackiej z wyłączeniem organizacji komercyjnego łowiska.

8. Oświadczenia określone w ust. 4-6 Oferent składa poprzez złożenie podpisu na formularzu ofertowym stanowiącym załączniki nr 2/3 do ogłoszenia o przetargu.

9. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do formularzy ofertowych potwierdzone własnoręcznym podpisem.

10) Oferowaną cenę karpia w zł, która nie może być mniejsza niż podana – wywoławcza cena karpia w zł. W oparciu o zaproponowaną cenę ryby zostanie wyliczony czynsz roczny poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy przez wydajność ryby w kg i oferowaną cenę za 1 kg większą od ceny wywoławczej, wprowadzoną do stosowania Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 11,00 zł netto za 1 kg (dla WS/N).

11) Oferowaną wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażoną jako współczynnik mnożeniowy w dt pszenicy, który nie może być niższy niż współczynnik wywoławczy. W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy za 1 ha [ dt/1ha] zostanie wyliczony czynsz roczny poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowanego współczynnika mnożeniowego i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 67,01 zł za 1 dt (dla WSR).

2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3. Umowy dzierżawy są zawierane na czas określony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załączniki
numer 2/3, w zapieczętowanej kopercie, na której należy umieścić adres Oferenta /adres do korespondencji/ oraz adnotację: "Przetarg na dzierżawę zbiorników wodnych z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej” w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w terminie do dnia 16.01.2019 r., do godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2019 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).

5. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:

1) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

2) odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,

3) nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

6. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

1) nie wpłynęła żadna oferta,

2) żaden z Oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,

3) komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,

7. Przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu.

8. W pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

2) nie zawiera danych, o których mowa w ust.1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

3) zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.

9. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.

10. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do 22.01.2019 r.

11. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Referent Administracyjny – Andżelika Gonera pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 7:00 do 15:00.

12. Regulamin przetargu, formularze ofertowe na dzierżawę zbiorników wodnych oraz wzory umów dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

 

 

                                                                                                     Nadleśniczy

                                                                                       mgr inż. Waldemar Zaremba

 

INFORMACJA

Informujemy, że Nadleśnictwo Miękinia dokonało zmiany wzorów umowy stanowiących załącznik nr 4/5 do ogłoszenia o przetargu, który załącza jako obowiązujący, jednocześnie wskazując, że w przypadku braku zgody na zawarcie umów o zmienionej treści, osobie, która wygrała postępowanie przetagowe służy prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez żadnych konsekwencji prawnych.  


PRZETARG GRUNTY ROLNE 2018

                                Miękinia, 05.11.2018 r.

ZR.2217.30.2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza I nieograniczony, ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w 2018 roku – przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 1. Pisemna oferta winna zawierać:

 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy w zakresie przedmiotu dzierżawy na który składana jest oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 3. W przypadku przedsiębiorców także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru lub ewidencji.

  a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji winien być wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy licząc od daty złożenia oferty.

  b) dokument winien jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (należyta reprezentacja).

 4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Oferenta należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

 5. oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach lub w formie notarialnej,

 6. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci poświadczenia). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

 7. Datę sporządzenia oferty.

 8. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z „Regulaminem przetargu” oraz wzorem umowy dzierżawy, która stanowi załącznik nr 3 do przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 9. Oświadczenie Oferenta, że znane jest mu położenie i stan przedmiotu dzierżawy.

 10. Oświadczenie, że w przypadku zawarcia umowy przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki rolnej zgodnie z przeznaczeniem gruntów.

 11. Oświadczenia określone w ust. 4-6 Oferent składa poprzez złożenie podpisu na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 12. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do formularza ofertowego potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 13. Oferowaną wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażonego w decytonach pszenicy.

 14. Oferowana wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażona jako współczynnik mnożeniowy w dt pszenicy nie może być niższa niż współczynnik wywoławczy. W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy za 1 ha [ dt/1ha] zostanie wyliczony czynsz roczny poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowanego współczynnika mnożeniowego i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 67,01 zł za 1 dt.

   

 15. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 16. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 17. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2, w zapieczętowanej kopercie, na której należy umieścić adres Oferenta /adres do korespondencji/ oraz adnotację: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Miękinia. Nie otwierać do dnia 20 listopada 2018 roku do godziny 9:30 " w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2,
  55-330 Miękinia, w terminie do dnia  20  listopada  2018 r., do godz. 9:00.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2018 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).

 18. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:

 19. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

 20. odstąpienia od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,

 21. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

 22. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:

 23. nie wpłynęła żadna oferta,

 24. żaden z Oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,

 25. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,

 26. przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu.

 27. W ofertowym, pisemnym, przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:

 28. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

 29. nie zawiera danych, o których mowa w ust.1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

 30. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.

 31. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.

 32. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do
  07 grudnia 2018 r.

 33. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Referent Administracyjny – Andżelika Gonera pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 7:00 do 15:00.

 34. Regulamin przetargu, formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz wzór umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

 

                                                                                                     Nadleśniczy

                                                                                       mgr inż. Waldemar Zaremba


Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych w Nadleśnictwie Miękinia

 

Miękinia,13.09.2016 r.

 

 

ZO.2217.36.2016

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, z przeznaczeniem na cele rolne położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
 1. imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowy) oraz adres email (nieobowiązkowy),
 3. rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchnią gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić - według danych z załącznika nr 1,
 4. oferowana wysokość współczynnika mnożeniowego (q), który nie może być mniejszy niż podany współczynnik mnożeniowy za 1 ha (q/1ha). W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy (q/1ha) zostanie wyliczony czynsz roczny, poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowany współczynnik mnożeniowy i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 63,68 zł za 1 q.
 5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy.
 1. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Miękinia" w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2,
  55-330 Miękinia, w terminie do dnia 05.10.2016 r., do godz. 9.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2016 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).
 5. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:
 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 2. odstąpienia  od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
 3. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
 1. nie wpłynęła żadna oferta,
 2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,
 3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,
 4. przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 1. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 1. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 2. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do
  30.11.2016 r.
 3. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy Specjalista Służby Leśnej – Katarzyna Łyszkiewicz pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 8:00 do 15:00.
 4. Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/miekinia oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.