Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Zaproszenie do składania ofert na podwóz drewna

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Zamawiający
  Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia,
  e-mail miekina@wroclaw.lasy.gov.pl, tel. 71/3140063 fax 71/3178184
  zaprasza do złożenia oferty na :

„Przewóz drewna na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Miękinia”

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmu przewóz drewna na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Miękinia z leśnictw Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadła na składnice przejściowe zlokalizowane w Mietkowie.

Poprzez przewóz drewna należy rozumieć załadunek, przewiezienie i rozładunek własnymi środkami transportu samochodowo – ciężarowego z wysięgnikiem HDS przystosowanym do załadunku i rozładunku drewna wg zlecenia Zamawiającego. Załadunek z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przewiezienie oraz rozładunek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przewóz dotyczy transportu grubizny iglastej (drewno dłużycowe, kłodowane, średniowymiarowe).

Zamawiający oświadcza, że planowana ilość przewozu drewna wynosi 5 000m3 co stanowi wartość podstawową przedmiotu zamówienia. Wartość gwarantowana zamówienia podstawowego wynosi 30% planowanej ilości przewozu drewna tj. 1 500m3. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część przedmiotu zamówienia wg cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy.

 1. Termin realizacji zamówienia : od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.
 2. Kryteria oceny i wyboru ofert : najniższa cena
 3. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
 • wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  50 000,- zł.
 • Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem ciężarowym wyposażony w wysięgnik HDS przystosowany do załadunku i rozładunku surowca drzewnego. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wykazu wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy
 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na przewóz drewna”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 14.05.2018 roku,

do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Łukasz Macieja.
 2. Postępowanie może być na każdym etapie unieważnione bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – formularz oferty
 2. Zał. Nr 2 - wykaz wyposażenia zakładu dostępnego wykonawcy
 3. Zał. Nr 3 – wzór umowy

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba