Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren Nadleśnictwa Miękinia

SG.270.1.2018

Miękinia, 23.05.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone

na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1.Zamawiający

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia

ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

NIP 913-00-04-320

www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl

miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

 

2.Przedmiot zamówienia:

Nazwa: „Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren Nadleśnictwa Miękinia”

 

Cechy i ilość: łączna ilość 38,19 ha – zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego

Jednostka miary: ha

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2018 roku

4. Kryteria oceny i wyboru ofert: Cena 100%

5. Warunki jakie powinni spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • Złożyli ofertę z kosztorysem na wzorach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia do składania ofert.
  • Dołączyli do oferty zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

Załączniki, o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Wykoszenie łąk zebranie z nich biomasy wraz z wywiezieniem poza teren Nadleśnictwa Miękinia”

7. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 30.05.2018 roku, do godziny 10:00  w sekretariacie Nadleśnictwa Miękinia przy ul. Sportowej 2, 55-330 Miękinia osobiście lub pocztą tradycyjną w kopercie opisanej następująco:

Koszenie łąk w 2018 r. Nie otwierać przed dniem 30.05.2018 do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2018 r. o godzinie 1030 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy –I piętro).

8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Andżelika Gonera, e-mail: andzelika.gonera@wroclaw.lasy.gov.pl tel. 71 3140063 wew. 675.

9. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Nadleśniczy

mgr inż. Waldemar Zaremba