Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim

Zn. Spr.: SR.270.6.2019                                                                                                  Miękinia, 23.08.2019 rok

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– zaproszenie do składania ofert

 

 1. W celu udzielenia zamówienia publicznego w sposób oszczędny i celowy oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz legalności i gospodarności na zadanie

 

Przetarg na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim w zakresie: termomodernizacji, remontu trzech ganków, adaptacji wolnych pomieszczeń na pomieszczenia biurowe, odświeżenie pomieszczeń w budynku biurowym Nadleśnictwa Miękinia”.

(nazwa zadania)

w dniu 26.07.2019 roku zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego. O ogłoszeniu przetargu poinformowano meilowo trzech potencjalnych Wykonawców: PROKON z Wrocławia, HYDRO-EKO-PROJEKT z Lubina i TK Pracownia Architektury Tomasz Kurczowy z Wrocławia.

 

 1. W terminie składania ofert, tj. do dnia 12.08.2019 roku wpłynęły następujące oferty :

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł) z doliczonym VAT

Nr oferty

Uwagi

 

1

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.

Jerzy Żurawski i Bożena Żurawska, ul. Pełczyńska 11,

51-180 Wrocław

29 520,00 zł

1

 

 

 

 

 

 

 

 1. Badanie i ocena złożonych ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i kompletne. Kryterium oceny i wyboru ofert była cena – 100%.

W toku badania ofert wezwano oferenta do uzupełnienia dokumentacji zgodnie z pismem SR.270.6.2019 z dnia 16.08.2019 roku.

Firma Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. uzupełniła wymagane dokumenty w dniu 23.08.2019 roku.

 

 1. Proponuje się wybór oferty najkorzystniejszej nr 1 Wykonawcy Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Jerzy Żurawski i Bożena Żurawska, ul. Pełczyńska 11,
  51-180 Wrocław

za cenę: netto 24 000,00 zł, brutto 29 520,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100 groszy).

 1. Postępowanie unieważniono: nie dotyczy
 1. Realizacja zamówienia nie wymaga* wymaga* zawarcia pisemnej umowy.

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba

_____________________________________________________________________________________________

 

Zn. Spr.: SR.270.6.2019                                                                                                                                  Miękinia, 26.07.2019 rok

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 1. Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

           zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim w zakresie:

- termomodernizacji,

- remontu trzech ganków,

- adaptacji wolnych pomieszczeń na pomieszczenia biurowe,

- odświeżenia pomieszczeń

w budynku biurowym Nadleśnictwa Miękinia.

 (nazwa zadania, cechy, ilość, jednostki miary)

 1. Termin realizacji zamówienia :

od dnia podpisania umowy do 28.02.2020 r.

(określić czas realizacji zamówienia)

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert : Cena – 100 %

(wskazać jakie)

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

…………...….……………..…Zgodnie z zapisami SIWZ...............................................

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim w zakresie:

- termomodernizacji,

- remontu trzech ganków,

- adaptacji wolnych pomieszczeń na pomieszczenia biurowe,

- odświeżenia pomieszczeń

w budynku biurowym Nadleśnictwa Miękinia.

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 12.08.2019 roku,

do godziny 14:30 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowa 2 Miękinia osobiście, faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną.

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie Marcin Czerski – Starszy Specjalista ds. budownictwa i zamówień publicznych.

Nadleśniczy:

Waldemar Zaremba