Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika zrywkowego LKT 81

Miękinia 14-02-2017 rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż ciągnika zrywkowego LKT 81
w Nadleśnictwie Miękinia

 

  1. Termin i miejsce przetargu

Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.02.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w świetlicy na I piętrze.

Termin składania ofert: 14.02.2017 roku, godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 14.02.2017 roku, godz. 10.30

 

  1. Komisja Przetargowa

Komisja Przetargowa została powołana Decyzją Nadleśniczego Nr 7/2017 z dnia 27.01.2017 roku w składzie:

  1. Sekretarz Nadleśnictwa Bartłomiej Maryniak                                     - Przewodniczący komisji
  2. Specjalista ds. budownictwa Marcin Czerski                                      - Sekretarz komisji
  3. Księgowa Sylwia Kosowska                                                                   - Członek komisji

Komisja stwierdziła prawidłowość ogłoszenia o przetargu.

  1. Oznaczenie przedmiotu przetargu

Ciągnik zrywkowy LKT 81 TURBO (Nr inw. 746-10149)

Rok produkcji – 1987

Cena wywoławcza: 60 000,00 PLN Brutto (48 780,49 Netto).

  1. Informacja o złożonych ofertach

Do dnia terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Numer oferty

Imię i nazwisko lub

nazwa (firma) oferenta

Zaoferowana cena zł brutto

27/3

Usługi Leśne Michał Gerus

Mysłaków 26, 58-124 Marcinowice

63 000,00

27/5

Firma Handlowo-Usługowa

Antoni Zając

Cyganowice 112, 33-340 Stary Sącz

67 773,00

 
  1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Najwyższa zaoferowana cena wynosi 67 773,00 złotych brutto. Cenę zaoferowała Firma Handlowo-Usługowa Antoni Zając Cyganowice 112, 33-340 Stary Sącz. Nabywca wpłacił wadium w terminie, zaliczone na poczet ceny nabycia, w kwocie 6000,00 złotych.

 

Z-ca Nadleśniczego:
mgr inż. Tomasz Międzyrzecki

 

Miękinia 2017.01.27

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu w formie pisemnych ofert
na sprzedaż ciągnika zrywkowego LKT 81 

 

1.    Nazwa i siedziba Sprzedającego:

       Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2,55-330 Miękinia

2.   Przedmiot sprzedaży:

       Ciągnik zrywkowy LKT 81 TURBO

       Rok produkcji 1987

3.   Cena wywoławcza netto:

       48 780,49 zł  zostanie powiększona o obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT (23%)

       Łącznie cena brutto 60 000 zł.

4.    Miejsce oględzin:

       Ciągnik zrywkowy można oglądać na terenie na terenie Nadleśnictwa Miękinia przy

       ul. Sportowej 2  w Miękini w dni robocze, w terminie do 13.02.2017 r.

       w godz.800 do 1400.
5.    Dodatkowe informacje :

       Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Miękinia (pokój nr 5) lub pod numerem telefonu 71-314-00-63(64) w dni robocze od godz.800 do 1400.

6.    Wadium:

       Biorący udział w przetargu są zobowiązani do wpłacenia wadium  w wysokości

       6 000  zł na rachunek bankowy Nadleśnictwa Miękinia

       PKO BP SA O/WROCŁAW 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631 w terminie do dnia 14.02.2017 do godz. 900.

       Za datę i godzinę wpływu wadium przyjmuje się datę i godzinę wpływu na rachunek  Nadleśnictwa.

       Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane  zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

7.    Składanie ofert:

       Oferty zakupu, z dołączonym dowodem wpłaty wadium, należy składać w zaklejonych  kopertach w siedzibie biura Nadleśnictwa Miękinia, ul. Sportowa 2,55-330 Miękinia,  (sekretariat) do dnia 14.02.2017 r. do godz. 1000.

        Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta z dopiskiem :

       „Oferta – ciągnik zrywkowy LKT 81 TURBO . Nie otwierać przed dniem  14.02.2017 r.   do godz.1030.

       Oferta musi zawierać :

       1) oferowaną cenę zakupu brutto,

       2) dowód wniesienia wadium,(kserokopia)

       3) imię, nazwisko, adres kupującego,

       4) nr telefonu komórkowego,

       5) oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami i Regulamin przetargu  i  przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

       Okres związania ofertą wynosi 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

8.    Otwarcie ofert:

       Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 14.02.2017 r. o godz. 1030   w siedzibie   Nadleśnictwa Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, w świetlicy na I piętrze.

9.    Dodatkowe informacje:

       W przypadku, kiedy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie zakupu,   sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów, powiadamiając ich o miejscu i  czasie licytacji.

       Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

10. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbiór ciągnika zrywkowego :

       Kupujący, którego oferta zostanie wybrana przez Sprzedającego, zostanie poinformowany  o wyborze oraz konieczności uiszczenia zaoferowanej ceny zakupu na podstawie wystawionej  przez Sprzedającego faktury (wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zostanie  zaliczone  w poczet ceny zakupu).

       Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli Kupujący uchyli się od zapłaty za przedmiot  sprzedaży.

       Zaoferowaną kwotę należy wpłacić w terminie do 3 dni od dnia uzyskania informacji o wyborze  ofert zakupu na rachunek bankowy Nadleśnictwa Miękinia

       PKO BP SA O/WROCŁAW 86 1020 5242 0000 2902 0121 5631

       Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu sprzedaży w terminie do 3 dni roboczych od daty zapłaty, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Nadleśnictwa\

Nadleśniczy

mgr inż. Waldemar Zaremba

Materiały do pobrania