Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Nadleśnictwo Miękinia ogłasza I nieograniczony, ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w 2017 roku – przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Miękinia, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 1. Pisemna oferta winna zawierać:
 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy w zakresie przedmiotu dzierżawy na który składana jest oferta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
 2. w przypadku przedsiębiorców także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru lub ewidencji.

a) Aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji winien być wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy licząc od daty złożenia oferty.

b) Dokument winien jednoznacznie wskazywać osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (należyta reprezentacja).

 1. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestracyjnych (ewidencyjnych) Oferenta należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:
 1. oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach lub w formie notarialnej,
 2. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach lub przez notariusza (oryginał pieczęci poświadczenia). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wymagana jest forma ,rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
 1. Datę sporządzenia oferty.
 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z „Regulaminem przetargu” oraz wzorem umowy dzierżawy, która stanowi załącznik nr 3 do przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 3. Oświadczenie Oferenta, że znane jest mu położenie i stan przedmiotu dzierżawy.
 4. Oświadczenie, że w przypadku zawarcia umowy przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki rolnej zgodnie z przeznaczeniem gruntów.
 5. Oświadczenia określone w ust. 4-6 Oferent składa poprzez złożenie podpisu na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetragu.
 6. Oferowaną wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażonego w decytonach pszenicy.
 7.  Oferowana wysokość rocznego czynszu netto za 1 ha przedmiotu dzierżawy wyrażona jako współczynnik mnożnikowy w dt pszenicy nie może być niższa niż współczynnik wywoławczy. W oparciu o zaproponowany współczynnik mnożeniowy za 1 ha [ dt/1ha] zostanie wyliczony czynsz roczny poprzez pomnożenie powierzchni przewidzianej do dzierżawy, oferowanego współczynnika mnożeniowego i średnią cenę skupu pszenicy za poprzednie półrocze, która na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 68,24 zł za 1 dt.

 

 1. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Umowy dzierżawy są zawierane na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2, w zapieczętowanej kopercie, na której należy umieścić adres Oferenta /adres do korespondencji/ oraz adnotację: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Miękinia. Nie otwierać do dnia 30 listopada 2017 roku do godziny 9:30 " w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2,
  55-330 Miękinia,   w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2017 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia (w świetlicy – I piętro).

 1. Nadleśnictwo Miękinia zastrzega sobie prawo do:
 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 2. odstąpienia  od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
 3. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
 1. nie wpłynęła żadna oferta,
 2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,
 3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,
 4. przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 1. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. A lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 1. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 2. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do
  20 grudnia 2017r.
 3.  Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy Specjalista Służby Leśnej – Katarzyna Łyszkiewicz pod telefonem (71) 314 00 63 (64) w godzinach i dniach urzędowych od 8:00 do 15:00.
 4. Regulamin przetargu, formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz wzór umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl oraz w siedzibie Nadleśnictwa Miękinia.

 

 

                                                                                                     Nadleśniczy

                                                                                       mgr inż. Waldemar Zaremba