Lista aktualnosci Lista aktualnosci

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zn. Spr.: SR.270.22.2018                                                                                                   Miękinia, 22.11.2018 rok

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– zaproszenie do składania ofert

 

 1. W celu udzielenia zamówienia publicznego w sposób oszczędny i celowy oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz legalności i gospodarności na zadanie

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

(nazwa zadania)

w dniu 06.11.2018 roku zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego. Nie informowano żadnych Wykonawców o wszczęciu postępowania. W dniu 09.11.2018 roku na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego zamieszczono poprawiony formularz ofertowy i zestawienie cen (załącznik nr 1 do formularza ofertowego). Z uwagi na zamieszczenie w/w dokumentów przedłużono termin składania ofert do 16.11.2018 roku.

 1. W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.11.2018 roku wpłynęły następujące oferty :

LP

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (zł) z doliczonym VAT

Nr oferty

Uwagi

 

1

IT SERWIS Jacek Nowak
Żychlin, Os.
Słoneczne 102
62-571 Stare Miasto

68 142,00 zł

1

Zastosowano odwrócony podatek VAT

 

2

Centrum Informatyczne Polsoft s.c. Arkadiusz Serodziński
ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa

53 763,30 zł

2

Zastosowano odwrócony podatek VAT

 

3

Konrad Sp.z.o.o.
ul. Spółdzielców 8, 62-510 Konin

72 693,00 zł

3

Zastosowano odwrócony podatek VAT

We wszystkich ofertach w zestawieniach cen pozycje 1 i 2 (notebooki) objęte są przepisami o podatku od towarów i usług i prowadzą do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe w celu oceny ofert doliczono podatek od towarów i usług w pozycjach, w których Zamawiający będzie musiał odprowadzić podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Badanie i ocena złożonych ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie i kompletne. Z uwagi na zastosowanie w ofertach w pozycjach 1 i 2 (dostawa notebooków) mechanizmu odwróconego obciążenia VAT (obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego) w celu ujednolicenia badania ofert doliczono podatek od towarów i usług w pozycjach, w których Zamawiający będzie musiał odprowadzić podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kryterium oceny i wyboru ofert była cena – 100%. W toku badania ofert odrzucono oferty Centrum Informatyczne Polsoft s.c. Arkadiusz Serodziński i Konrad Sp.z.o.o. z uwagi na niespełnienie warunków przetargu.

Firma Centrum Informatyczne Polsoft s.c. Arkadiusz Serodziński w ofercie („Zestawienie cen” stanowiące załącznik nr 1 do oferty) zaproponowała produkty nie spełniające minimalnych parametrów opisanych w postępowaniu przetargowym. W ofercie („Zestawienie cen” stanowiące załącznik nr 1 do oferty) wpisano: w poz. 1 Dell Latitude 5590 - parametry niezgodne: brak Smart Card Reader 54 mm, niezgodna z modelem stacja dokująca Dell Precision Dual USB-C Thunderbolt Dock – TB18DC for Precision 7530 and 7730, plecak do modeli 17’’ – zamiast torby do modeli 15,6’’; w poz. 2 Notebook DELL Precision 7720 - parametry niezgodne: brak Smart Card Reader 54 mm, brak kamery, brak Bluetooth 4.2, procesor i7-8750H (sześć rdzeni 2,20 GHz, 4,10 GHz Turbo) przy parametrach minimalnych procesor i7-7700HQ (cztery rdzenie 2,80GHz, 3,80GHz Turbo), pamięć 8GB DDR4 2666MHz przy parametrach minimalnych 16GB DDR4 2666MHz, 1 rok gwarancji Basic Warranty przy parametrach minimalnych 5 lat Basic Warranty, niezgodna z modelem stacja dokująca Dell docing solution USB Type-C compatible sysytems WD15 130W, torba na notebooka 15.6’’ zamiast 17’’

Firma Konrad Sp.z.o.o. nie wskazała jednoznacznie, jaki produkt zostanie dostarczony. W ofercie („Zestawienie cen” stanowiące załącznik nr 1 do oferty) wpisano w poz. 1 Notebook DELL Latitiude 5590 “lub równoważny”, w poz. 2 Notebook DELL Precision 7720 “lub równoważny” i w poz. 3 Monitor DELL AW2518Hf „lub równoważny” uniemożliwiając tym samym jednoznacznie zidentyfikowanie produktu, który zostanie dostarczony Zamawiającemu.

 1. Proponuje się wybór oferty najkorzystniejszej nr 1 Wykonawcy IT SERWIS Jacek Nowak, Żychlin, Os. Słoneczne 102, 62-571 Stare Miasto

za cenę netto 55 400,00 zł, brutto 55 653,00 zł (z doliczonym VAT 68 142,00 zł) słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100 groszy (bez podatku VAT pozycji 1 i 2 oferty, co do których obowiązek podatkowy leży po stronie Zamawiającego).

 

 1. Postępowanie unieważniono: nie dotyczy

(podać powody faktyczne i prawne)

 1. Realizacja zamówienia nie wymaga* wymaga* zawarcia pisemnej umowy.

Protokół zatwierdzam

      Nadleśniczy
mgr inż. Waldemar Zaremba

 

Zn. Spr.: SR.270.22.2018

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- zmiana terminu składania ofert, formularza ofertowego i
załącznika nr 1 do formularza ofertowego

 

 1. Zamawiający Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia  z dniem 09.11.2018 roku, stosownie do § 1 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, w  Nadleśnictwie Miękinia, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia 11/2017 z dn. 10.05.2017 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia, zmienia „formularz ofertowy” oraz „Zestawienie cen” (załącznik nr 1 do formularza ofertowego). Zmienione formularze zamieszcza się na stronie internetowej Nadleśnictwa Miękinia w zakładce „Zamówienia poniżej 30 tys euro”.
 2. Miejsce i termin złożenia ofert: Z uwagi na zmianę „formularza ofertowego” oraz „Zestawienia cen” (załącznik nr 1 do formularza ofertowego) przedłuża się termin składania ofert do dnia 16.11.2018 roku, do godziny 10.00. Ofertę należy złożyć: w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowej 2 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 3. Pozostałe zapisy Zaproszenia do składania ofert nie ulegają zmianie.

Nadleśniczy mgr inż. Waldemar Zaremba

 

 

Zn. Spr.: SR.270.22.2018                                                                           Miękinia, 05-11-2018  rok

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 1. Zamawiający

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia

zaprasza do złożenia oferty na :

 1. Przedmiot zamówienia:
  Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
 1. Termin realizacji zamówienia : 21 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie później niż 15.12.2018 rok.
 1. Kryteria oceny i wyboru ofert: cena brutto – 100%
 
 1. Wartość ceny brutto obejmuje wszelkie opłaty należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca informuje Zamawiającego (poz. 10 formularza ofertowego), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
 
 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):
  1. Udzielenie gwarancji na sprzęt typu notebook – 60 m-cy (gwarancja typu Basic Warranty – Onsite i Data Protection - Keep Your Hard Drive)
  2. Udzielenie gwarancji na monitor – 36 m-cy
 2. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, zgodnie ze wzorem załącznika nr 1, w formie pisemnej, z uwzględnieniem kosztów dostawy do siedziby Zamawiającego, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy na zewnątrz, z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego oraz adnotacji:

„Oferta na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

 
 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 13.11.2018 roku, do godziny 10.00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Sportowej 2 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 2. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana otrzyma zawiadomienie na piśmie.
 3. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Bartłomiej Maryniak – Sekretarz Nadleśnictwa.

Nadleśniczy mgr inż. Waldemar Zaremba